fbpx

Gebruiksvoorwaarden

Laatste update: 01-05-2018

De dienst “LeadExpress” wordt u via internet bij wijze van Software-as-a-Service aangeboden door het bedrijf LeadExpress.nl. Aan het gebruik van de dienst zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door de dienst te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door LeadExpress.nl schriftelijk zijn aanvaard.

Definities

1.1. Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf met wie LeadExpress een Overeenkomst aangaat.

1.2. Data: de gedetailleerde gegevens/data die worden verstrekt door Afnemer.

1.3. Dienst: de dienst LeadExpress, zoals gespecificeerd in deze gebruiksvoorwaarden.

1.4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen LeadExpress en Afnemer krachtens welke LeadExpress de Dienst zal uitvoeren en waarvan de gebruiksvoorwaarden onderdeel uitmaken.

1.5. Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon, zoals bedoeld in art. 1 sub a Wet bescherming persoonsgegevens.

1.6. Rapportages: de uitkomsten van de Data analyses of een advies op basis van de verkregen en geanalyseerde Data.

1.7. Schriftelijk: onder schriftelijk valt naast beschreven en ondertekend papier ook e-mail en faxberichten voor zover de afkomst en de integriteit van deze berichten voldoende vaststaan.

1.8. LeadExpress: LeadExpress.nl gevestigd aan het Grassijsje 9 te Eindhoven met Kamer van Koophandel nummer 62346911.

Gebruik van de dienst

2.1. De Dienst biedt Afnemer de mogelijkheid om via een online marketing- en salesplatform voor verkeer en interacties op websites, inzicht te krijgen welke bedrijven op de website komen en in welke onderdelen zij geïnteresseerd zijn. Afnemer bepaalt zelf hoe hij de Dienst inzet en voor welke specifieke doelen.

2.2. Om de Dienst te kunnen gebruiken, moet Afnemer zich eerst registreren. Nadat de registratie is afgerond, kan Afnemer direct op het account inloggen en de Dienst gebruiken.

2.3. Afnemer dient de toegang tot het account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient Afnemer het wachtwoord strikt geheim te houden. LeadExpress mag ervan uit gaan dat alles dat gebeurt vanaf het account van de Afnemer na aanmelding met het bijbehorende gebruikersnaam en wachtwoord, onder leiding en toezicht van Afnemer gebeurt. Afnemer is dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij Afnemer bij LeadExpress heeft gemeld dat een ander het wachtwoord kent.

2.4. Met de Dienst verwerkt Afnemer Persoonsgegevens. Voor de verwerking van Persoonsgegevens gelden de bepalingen uit Artikel 11 van deze gebruiksvoorwaarden.

Verantwoordelijkheden afnemer

Afnemer dient al datgene te doen en/of te laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder, maar niet uitsluitend, draagt Afnemer er zorg voor dat:

alle gegevens, waarvan LeadExpress aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan LeadExpress worden verstrekt op de door LeadExpressaangegeven wijze;

alle gegevens uitsluitend als zijnde kopie wordt verstrekt aan LeadExpress zodat Afnemer hiervan altijd over een originele versie blijft beschikken;

personeel van Afnemer beschikbaar is voor zover nodig voor de uitvoering van de Overeenkomst;

er geen misbruik wordt gemaakt van de Dienst en/of de Rapportages en dat er bij het gebruik door een ieder, de wet- en regelgeving en deze Overeenkomst worden nageleefd. Denk hierbij uitdrukkelijk ook (dus niet uitsluitend) aan de Wet bescherming persoonsgegevens;

de door Afnemer gebruikte hardware, beveiligingsmaatregelen, telecommunicatiefaciliteiten, waaronder de internetverbinding, geschikt zijn voor het gebruik van de Dienst en dat deze faciliteiten tijdig en voldoende beschikbaar zijn;

elk door hem geconstateerd misbruik van de Dienst en/of Rapportages of fout (technisch of inhoudelijk) in de Dienst en/of Rapportages Schriftelijk aan LeadExpress wordt gemeld.

Rapportages

Afnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste interpretatie van de Rapportages.

Rapportages worden online beschikbaar gesteld via de website van de Dienst.

Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het maken van een reservekopie van de Rapportages.

Gebruiksregels

5.1. Het is verboden de Dienst te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de Dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.

5.2. In het bijzonder is het verboden naar Persoonsgegevens te vragen zonder een adequate privacyverklaring te hebben gepubliceerd. Ook bij overige verwerking van Persoonsgegevens dient u zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens te conformeren.

5.3. Daarnaast is het verboden bij de Dienst:

informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen;

de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van Persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;

en verder al datgene te doen wat in strijd is met de nettiquette.

5.4. Indien LeadExpress constateert dat Afnemer bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij Afnemer waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag LeadExpress zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan LeadExpress zonder waarschuwing ingrijpen.

5.5. Indien naar het oordeel van LeadExpress hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van LeadExpress of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van Persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is LeadExpress gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

5.6. LeadExpress is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.

5.7. LeadExpress kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op Afnemer verhalen. Afnemer vrijwaart LeadExpress van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels.

Beschikbaarheid en onderhoud

6.1. LeadExpress zal zich inspannen om de Dienst zo goed mogelijk te leveren en beschikbaar te laten zijn, maar geeft geen garanties ten aanzien van haar prestaties en garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid van de Dienst.

6.2. LeadExpress heeft het recht de Dienst of een onderdeel daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud (gepland en ongepland), aanpassing of verbetering daarvan. LeadExpress zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren te laten plaatsvinden en zich inspannen om Afnemer tijdig op de hoogte te stellen van de geplande buitengebruikstelling. LeadExpress is nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met buitengebruikstelling ten behoeve van onderhoud.

6.3. LeadExpress mag van tijd tot tijd de functionaliteit van de Dienst aanpassen. Daarbij zijn feedback en suggesties van Afnemer welkom, maar uiteindelijk beslist LeadExpress zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

6.4. LeadExpress heeft het recht om koppelingen met derden, zoals (maar niet uitsluitend) via API’s, naar eigen oordeel niet langer te onderhouden dan wel te laten vervallen.

Intellectueel eigendom

7.1. De Dienst, de Rapportages, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website zijn het intellectueel eigendom van LeadExpress. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte Schriftelijke toestemming van LeadExpress, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

7.2. LeadExpress verstrekt hierbij Afnemer een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de duur van de Overeenkomst teneinde de Dienst te kunnen gebruiken in overeenstemming met onderhavige gebruiksvoorwaarden.

7.3. Informatie, inclusief Data, die Afnemer opslaat of verwerkt via de Dienst is en blijft eigendom van Afnemer (of van uw toeleveranciers). LeadExpress heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de Dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. LeadExpress heeft het recht om alle informatie, behoudens Persoonsgegevens, in te zetten voor statistische doeleinden. Afnemer kan dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen en/of de overeenkomst te beëindigen.

7.4. Indien Afnemer informatie stuurt naar LeadExpress, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft Afnemer LeadExpress een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de Dienst. Dit geldt niet voor informatie die Afnemer nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

7.5. LeadExpress zal geen kennis nemen van gegevens die Afnemer opslaat en/of verspreidt via de Dienst, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of LeadExpress daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal LeadExpress zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

Geheimhouding

8.1. LeadExpress en Afnemer zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. LeadExpress en Afnemer leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

8.2. LeadExpress is gerechtigd aan derden te tonen dat zij de Dienst levert aan de Opdrachtgever teneinde haar Dienst te promoten. LeadExpress zal hierbij alle voorzorgsmaatregelen nemen om de belangen van de Opdrachtgever te beschermen.

Vergoeding voor de dienst

9.1. Aan het gebruik van de Dienst is een vergoeding verbonden voor gebruik van bepaalde functionaliteiten. Afnemer wordt bij de betreffende functionaliteiten gewezen op de kosten. Alle bedragen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Alle prijzen zijn steeds in euro’s, tenzij expliciet anders is aangegeven. Het maandelijks verschuldigde bedrag zal voorafgaand aan die betreffende maand aan Afnemer worden gefactureerd.

9.2. Het is LeadExpress toegestaan pas met de uitvoering van haar werkzaamheden aan te vangen wanneer het verschuldigde bedrag (of een overeengekomen deel daarvan) door LeadExpress is ontvangen. Het uitblijven van betaling hiervan kan gevolgen hebben voor de overeengekomen (oplever)termijn(en), hetgeen voor rekening en risico komt van de Afnemer.

9.3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt de betaling verricht via automatische incasso, of volgens de betaalinstructies zoals aangegeven op de website.

Aansprakelijkheid

10.1. Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van LeadExpress beperkt tot het bedrag dat Afnemer heeft betaald in de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis met een maximum van EUR 1.000,- op jaarbasis (ongeacht het aantal gebeurtenissen).

10.2. LeadExpress is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10.3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat Afnemer de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking Schriftelijk bij LeadExpress meldt.

10.4. In geval van overmacht is LeadExpress nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

10.5. Afnemer vrijwaart en zal LeadExpress schadeloos houden voor iedere vorm van schade, claim, aanklacht of geding van een derde of van een toezichthouder, in het bijzonder maar niet beperkt tot de Autoriteit Persoonsgegevens , in verband met het gebruik van de Dienst en de Data/informatie afkomstig van Afnemer die door LeadExpress wordt gebruikt ter uitvoering van de Dienst, in het bijzonder (maar niet uitsluitend) waar het betreft een schending van privacy rechten in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Persoonsgegevens en beveiliging

11.1. De door LeadExpress te verwerken persoonsgegevens bij de uitvoering van de Diensten, vallen onder de Wet bescherming persoonsgegevens, waarbij volgens de terminologie van die wet Afnemer als “verantwoordelijke” geldt en LeadExpress als ‘bewerker’. LeadExpress biedt u, conform artikel 14 van de Wet bescherming persoonsgegevens, een toegesneden bewerkersovereenkomst aan.

11.2. LeadExpress zal zorgdragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. Dit evenwel slechts indien en voor zover deze zich in de systemen of infrastructuur van LeadExpress bevinden.

11.3. LeadExpress staat ervoor in dat een ieder die handelt onder het gezag/in opdracht van LeadExpress, voor zover deze toegang heeft tot persoonsgegevens waar Afnemer de verantwoordelijke voor is, deze slechts verwerkt in voorafgaande schriftelijke opdracht van Afnemer. LeadExpress staat ervoor in dat zij alleen op geheel rechtmatige wijze persoonsgegevens zal verwerken.

11.4. Indien Afnemer in het kader van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens, gegevens die zijn opgeslagen in systemen van LeadExpress dient te wijzigen, verwijderen of af te staan, zal LeadExpress daarin volledig meewerken. De kosten voor de aanvullende werkzaamheden daarvoor kunnen afzonderlijk worden gefactureerd.

Duur en opzegging

12.1. Deze overeenkomst gaat in zodra Afnemer voor het eerst gebruikt maakt van de Dienst en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

12.2. Afnemer kan op ieder gewenst moment Schriftelijk opzeggen, met inachtneming van een opzegperiode van een maand. Afnemer kan gebruik blijven maken van de Dienst gedurende de periode waarvoor een vergoeding is betaald aan LeadExpress. Eerdere staking van het gebruik van de Dienst geeft geen recht op restitutie.

12.3. LeadExpress kan op ieder moment Schriftelijk opzeggen, met inachtneming van een opzegperiode van een maand.

12.4. Afnemer kan op elk moment via de interface de Data downloaden die Afnemer opslaat of verwerkt via de Dienst. LeadExpress is niet gehouden om Afnemer uit eigen beweging Data, Rapportages of een andere vorm van backup ter beschikking te stellen.

12.5. Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is LeadExpress gerechtigd om per direct na de datum waarop de Overeenkomst afloopt, de Dienst en de Rapportages behorend bij die Overeenkomst te beëindigen dan wel op te heffen en alle ten behoeve van Afnemer opgeslagen gegevens te wissen of ontoegankelijk te maken. LeadExpress is daarbij niet verplicht Afnemer uit eigen beweging een kopie van deze gegevens te verschaffen. Vóór de beëindiging kan Afnemer wel om een kopie vragen, op kosten van Afnemer.

12.6. Indien Afnemer in strijd handelt met deze gebruiksvoorwaarden, is LeadExpress gerechtigd om de toegang tot de Dienst te blokkeren en de Overeenkomst op te schorten.

Wijzigingen voorwaarden

13.1. LeadExpress mag deze voorwaarden alsook de prijzen op ieder moment aanpassen.

13.2. LeadExpress zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de Dienst zodat u daar kennis van kunt nemen.

13.3. Indien Afnemer een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kan Afnemer tot de datum van inwerkingtreding de Overeenkomst opzeggen. Gebruik van de Dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Overige bepalingen

14.1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

14.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de Dienst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin LeadExpress gevestigd is.

14.3. De versie van communicatie, gedane metingen of informatie zoals opgeslagen door LeadExpress wordt geacht juist te zijn, tenzij Afnemer tegenbewijs levert dienaangaande.

14.4. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

14.5. LeadExpress is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde die de Dienst of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

14.6. De toepasselijkheid van het bepaalde in artikel 6:227b lid 1 en 6:227c BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.